هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات