هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات