هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات