هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات