هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات