هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات