هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات