هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات