هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات