هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
رَخت لباس
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات