هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

پارک ها