هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

پارک ها