هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

پارک ها