هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

پارک ها