هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

پارک ها