هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

پارک ها