هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

پارک ها