هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

پارک ها