هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان