هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان