هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان