هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر