هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر