هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر