هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر