هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر