هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر