هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر