هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات