هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات