هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات