هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات