هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات