هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات