هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات