هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات