هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات