هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات