هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات