هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات