هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات