هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات