هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات