هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات