هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات