هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات