هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات