هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات