هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات