هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات