هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات