هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات