هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات