هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات