هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات