هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات