هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات