هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات