هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات