هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات