هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات