هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین