هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین