هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین