هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی