هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی