هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی