هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی