هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات