هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات