هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات