هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات