هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات