هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات