هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور گردشگری آثار تاریخی

این نوع گردشگری بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.در این گردشگری مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های تاریخی-فرهنگی دارد به قصد کسب اطلاعات و تجارت و...انجام می شود.در این نوع گردشگری به جذابیت های تاریخی و فرهنگی از قبیل موزه ها،نمای........