هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

قلعه ها