هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

قلعه ها