هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

قلعه ها