هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

قلعه ها