هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

قلعه ها