هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

قلعه ها