هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

قلعه ها