هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

قلعه ها