هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات