هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات