هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات