هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات