هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات