هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات