هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات