هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات