هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات