هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات