هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات