هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات