هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات