هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........