هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........