هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........