هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........