هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........