هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........