هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........