هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........