هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........