هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........