هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........