هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........