هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........