هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور های ماجراجویی