هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ماجراجویی