هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور های ماجراجویی