هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور های ماجراجویی