هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ماجراجویی