هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ماجراجویی