هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور های ماجراجویی