هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ویژه