هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

تور های ویژه