هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ویژه