هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........