هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات