هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات