هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات