هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات