هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات