هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات