هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات