هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات