هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات