هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات