هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات