هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات