هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات