هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات