هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات