هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات