هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات