هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات