هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات