هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات