هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
رَخت لباس
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات