هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات