هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات