هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات