هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات