هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات