هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........