هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........