هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........