هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........