هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
گیلاس لیوان
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور گردشگری روستایی