هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور گردشگری روستایی