هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور گردشگری روستایی