هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور گردشگری روستایی