هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری روستایی