هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری روستایی