هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات