هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات