هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات