هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات