هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات