هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات