هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات