هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات