هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات