هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات