هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات