هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات