هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات