هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات