هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات