هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات