هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات