هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات