هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات