هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات