هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات