هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات