هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات