هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات