هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات