هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات