هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات