هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات