هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات