هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات