هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات