هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات