هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات