هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات