هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات