هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات