هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
دوو دوغ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

نمایش بر اساس برچسب ها

یکی دیگر از آثار باستانی و تاریخی شوشتر که در نزدیکی بند ساسانی میزان قراردارد ((تخت قیصر)) می باشد،مکانی در ارتباط با حضور والرین (قیصر روم) و سربازانش ،مشرف به رود کارون، محوطه وسیعی که بر بالای صخره ای طبیعی واقع شده است.سعید زاهد زاده: پس از شکشت والرین(امپراتورروم)........