هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل