هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل