هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل

عمارت خانه افضل یکی از اماکن تاریخی به جامانده از دوره ی قاجار در شهرستان شوشتر است  که در آن تلفیق هنر ایرانی اسلامی  در معماری آن دیده می شود.خاندان افضل از خانواده های معروف شوشتر هستند که در گذشته تجارت خانه ای در شوشتر و بعضی دیگر از شهرهای خوزستان مانند خرمشهر دا........