هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

هتل سنتی عمارت افضل