هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت