هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت