هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت