هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت