هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت