هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
رَخت لباس

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت