هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت