هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت