هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت