هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت