هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت