هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت