هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت