هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت