هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت