هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت