هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت