هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت