هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت