هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت