هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت