هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت