هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت