هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت