هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت