هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت