هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت