هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت