هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت