هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت