هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت